אודות תחומי פעילות פרויקטים הצלחות והישגים קישורים פרסומים לקוחות חברות בת
מחקרים >> מרכזי השיטור הקהילתי במדינת ישראל - מחקר הערכה לעצוב מדיניות המשרד לביטחון הפנים, דצמבר 2004
מרכזי השיטור הקהילתי במדינת ישראל - מחקר הערכה לעצוב מדיניות המשרד לביטחון הפנים, דצמבר 2004

מטרת המחקר הייתה הערכה של מרכזי השיטור הקהילתי במשטרת ישראל. במסגרת המחקר בוצעה הערכה של מידת האפקטיביות של המש"קים התואמת את מטרותיהם כפי שהוגדרו על ידי פיקוד המשטרה. מטרות המשנה של המחקר היו ללמוד על דפוסי הפעילות של המש"קים אל מול מטרותיהם הארגוניות. מידת שביעות הרצון מתפקוד המש"ק של אזרחים, גורמים קהילתיים ומפקדי תחנות משטרה. במסגרת המחקר בוצע מדגם מייצג בפריסה ארצית של מש"קים שונים. נדגמו מפקדי מש"קים, בעלי תפקידים במשטרה, אנשי ציבור, פעילים קהילתיים ומתנדבי משא"ז. כמו כן נדגמו אזרחים אשר קיבלו שירות באחד מהמש"קים. 

ממצאי המחקר
ממצאי המחקר מלמדים כי המש"קים תורמים במידה רבה לקשרי הגומלין שבין המשטרה לבין הקהילה.. רובם עוסקים במתן שירותי משטרה עיקריים במרכזי השיטור.
ברוב המש"קים הפעילות של פיתוח והפעלת מודלים קהילתיים בשותפות עם גורמי הקהילה לוקה בחסר וכן אין פעילות מספקת בריכוז מידע בתחומי פשיעה ממוקדים בקהילה ובהתמודדות מערכתית.
אזרחים שקיבלו שירות מהמש"ק, בהכללה, שבעי רצון מפעילות המש"ק. גם נציגי ציבור וגורמי קהילה שונים שעבודתם קשורה לפעילות המש"ק הביעו באופן כללי הערכה חיובית לפעילות המשטרה בקהילה באמצעות המש"ק. ניתן ללמוד על שביעות הרצון הגבוהה של אזרחים במיוחד ממהירות התגובה של המש"ק לפניותיהם.
רוב מפקדי המש"קים הביעו דעה שהם בעלי שביעות רצון רבה מתפקיד המש"ק.מרבית מתנדבי המשא"ז ציינו כי הם שבעי רצון מתרומת המש"ק לתפקידם וכן כי צורת הקשר הנכונה בין מתנדבי המשא"ז לבין המש"ק הינה קיום עבודה משותפת במבצעי פעילות מיוחדים.
בקרב נבחרי הציבור נמצא שרוב המשיבים מכירים בתועלת המש"ק והם הביעו שביעות רצון גבוהה ביותר מפעילותו. כמו כן, עובדי הקהילה ברשויות המקומיות סבורים שהמש"ק תורם להתאמת מאפייני הפעילות של המשטרה לצרכי האזור הספציפי.נבחרי הציבור ונציגי הקהילה ציינו שצפיותיהם ממפקד המש"ק מתמקדת בעיקר בפעילויות הבאות: סיוע לשיפור הביטחון ,ליווי הקהילה באמצעות הסברים על נושאי ביטחון, טיפול בבני נוער בבתי הספר, מתן אפשרות לבני נוער ולקשישים לפנות אל המש"ק בבעיות שונות, מעורבות המש"ק בפרויקטים בקהילה, הפעלת ניידת משותפת עם פקח הרשות המקומית וכן ייזום ימי קהילה. גורמי הקהילה מציינים את האבחנה שהם רואים בין המש"ק לבין השיטור "הרגיל". השיטור הקהילתי נתפש בעיניהם כבעל גישת שרות חזקה, כפותר בעיות מהשורש, כעוסק בפעילות מניעתית ויזומה.
בבדיקת דעותיהם של מפקדי המש"קים כלפי גורמים עמם הם נמצאים בקשר שוטף, נמצא שמפקדי המש"קים טוענים כי ראשי ועדים שכונתיים ומנהלי השירות הפסיכולוגי ביישוב, הם אלה שתורמים ביותר לכיווני הפעילות של המש"ק.
מפקדי המש"קים העלו קשיים שונים שבהם הם נתקלים בעת ביצוע תפקידם.
מהממצאים עולה כי אזרחים המקבלים שירות מהמש"ק הערבי הם שבעי רצון במידה הרבה ביותר מניראות המש"ק בקהילה.
מפקדי המש"קים הצביעו על כך שהגורם המשפיע בצורה החזקה ביותר על הערכת היעילות והתוצאות של עבודת המש"ק הינו הקשר ושיתוף הפעולה עם גורמים ברשות המקומית ובתחנת המשטרה המקומית.
הערכת תוצאות עבודת המש"ק מושפעת בעיני אנשי המשטרה בעיקר ממערכת שיתופי הפעולה, היוזמות ודפוסי הפעילות של המש"ק ואילו על תפישת היעילות של המש"ק משפיעה במיוחד רמת הפונקציונאליות של המש"ק בקהילה.
ממצאי המחקר מלמדים כי האפקטיביות של המש"ק - המידה שבה הוא משיג את מטרותיו, קשורה באופן ישיר למאפיינים הפרסונאליים של המש"ק.
בבחינת שביעות הרצון של אוכלוסיות המחקר מהמש"ק, על-פי החלוקה לסוגי המש"קים השונים, לא נמצאו הבדלים חד משמעיים לגבי סוג מש"ק מסוים שלגביו קיימת שביעות רצון גבוהה יותר מהאחרים. כיוצא דופן ראוי לציין את השביעות רצון הגבוהה מפעילות המשקים במגזר הערבי במיוחד וכן הוא שביעות רצונם הגבוהה של מתנדבי המשא"ז ושל אנשי המשטרה מפעילות מש"ק באזורי התעשייה.

המלצות המחקר
• מומלץ לעודד שיתוף הפעולה והקשר השוטף בין מש"קים המשרתים אוכלוסייה בעלת מאפיינים דומים.
• קיימים תחומים שמחייבים דיון מחודש ורענון מדיניות.
• מומלץ שגיבוש סופי של תכנית עבודת המש"ק תעשה בשיתוף גורמי הרשות והקהילה.
• מומלץ לקיים דיון מהותי של פיקוד המשטרה בנושא זיקת הגומלין שבין המש"ק לבין תחנת המשטרה.
• מומלץ להגביר את הניראות של המש"ק.
• מומלץ לבנות תוכנית שיווק מקצועית למען הרחבת מעגל ההיכרות של האזרחים את המש"ק.
• יש להתמיד בפתוח יזמות וחדשנות בדרכי פעילות המש"ק.
• להגדיר מהו הרצף התפקידי של מפקד המש"ק לאחר סיום תפקידו כמש"ק.

בנוסף למסקנות ולהמלצות השונות שנלמדו מממצאי המחקר, פותח כלי שמאפשר למפקדים להעריך תקופתית את מידת האפקטיביות של המש"קים. כלי זה מורכב ממספר פרמטרים שמאפשרים להצביע על מידת הצלחה של עבודת מש"ק פרמטרים כגון שירות ללקוח מסופק על ידי המש"ק בזמן תגובה מהיר, עידוד השתתפות פעילה של האזרחים כמתנדבים בפעילויותיו השונות, עידוד פניות של אזרחים למש"ק באירועים מגוונים, עלייה מתמדת במספר האזרחים הפונים לקבלת שירותי המש"ק, קיום פגישות עבודה שוטפות עם נציגי הקהילה ועוד.משטרת ישראל - מחקר הערכה