אודות תחומי פעילות פרויקטים הצלחות והישגים קישורים פרסומים לקוחות חברות בת
תחומי פעילות >> ענפים >> מימשל
מימשל – השלטון המרכזי משרדי הממשלה
(על פעילותנו העניפה בשלטון המקומי - ראה בהמשך העמוד)

מכון אופק לניהול צבר מוניטין רב במומחיות העבודה עם גופי השלטון המרכזי ועם הרשויות המקומיות בישראל. הובלנו תהליכים רבים של שנוי ארגוני במשרדי ממשלה מול נציבות שירות המדינה, הטמענו תהליכי איכות ושפור השירות לאזרח ובצענו פרויקטים רבים של תכנון אסטרטגי.
במשרד ראש הממשלה הובילה החברה תהליכי שנוי ארגוני ותכנון אסטרטגי בעבודת מוסדות שונים במערכות בטחון שפועלות במסגרת רוה"מ.

במשרד הבטחון הובלנו תהליכי שפור ובאמצעותו בצה"ל, לרבות הדרכה שיטתית של בכירי המשרד בגישות ניהול חדשניות וכן הדרכת מינהל הרכש של משרד הבטחון בניהול פרויקטים, תורת האילוצים ובמיומנויות ניהול. בצענו באמצעות לישכת המשנה חמנכ"ל בחינה ותכנון מחודש של מערך הפרישה מצה"ל. בוצעו על ידנו פרויקטים רחבים בצה"ל כדוגמת איחוד פקוד הנח"ל עם הגדנ"ע וחיל חינוך, לווי הקמת היחט"ל, הערכות מחודשת בהקמת אט"ל, הובלת ניהול הידע ל"תוכנית מפנה" - הדרכת הסגל הפקודי בכיר, שפור תהליכי עבודה בלצ"ד, ביחידת ינ"ט ובטייסות שונות.

במשרד לבטחון הפנים בצענו מחקרי הערכה שונים באמצעות לישכת המדען הראשי של המשרד על מדיניות הפעלת מרכזי שיטור קהילתי, מדיניות הנהגת התכנית לפקוח אלקטרוני על עצירים משוחררים בערובה ואסירים משוחררים על תנאי.

במשטרת ישראל הובלנו פרויקטים רבים במטה הארצי החל מבצוע תכנון אסטרטגי בעבודת הספ"כ, תכנון תהליכי עבודה וכתיבת נהלים באמ"ש, באגף תכנון לוגיסטי כולל מחלקת התנועה, מינהלת הבנוי ועוד, בוצע על ידנו תכנון של עבודת מחלקת החבלה. תכננו והובלנו את הקמת מנ"ט – מינהל טכנולוגיות הכולל את מחלקת פתוח אמל"ח, מחלקת תשתיות המיחשוב, מחלקת פתוח תוכנות ומחלקת הקשר של המשטרה.

במשרד המשפטים הובלנו שפור תהליכי עבודה בסנגוריה הציבורית, תכנון תהליכי העבודה במערך רשם הפטנטים הנחיית צוותים באגף סיוע משפטי ופתוח מיומנויות ניהול עם בכירי פרקליטות המדינה.

במשרד התשתיות אנו מובילים את תהליך עצוב המבנה הארגוני ותהליכי העבודה בהקמת הרשות הממשלתית למים ולביוב בישראל שמופקדת על הרגולציה במשק המים והחלה לפעול מראשית ינואר 2007 . בוצעו על ידנו פרויקטים של בחינת תהליכים ושנויים ארגוניים בנציבות המים. תכנון תהליכי עבודה במינהלת הכנרת, בחינה ארגונית ותכנון תהליכי העבודה של המנהלה לפתוח תשתיות הביוב.

במשרד מבקר המדינה בוצעה על ידנו בחינה מקפת של ריארגון עבודת המשרד והובלת שנוי ארגוני בעבודת הבקורת. כמו כן תוכנן על ידנו מערך קליטה של עובדי ביקורת ובוצעה הדרכה לדרגי הניהול הבכירים במשרד המבקר לפתוח מיומנויות חונכות בעבודת הביקורת.

במשרד התמ"ת ניהלה החברה פרויקט לאומי של הטמעת גישות ניהול חדשניות וסיוע למפעלי תעשיה בתכנון אסטרטגיה עסקית, תכנון מערכי יצור, צמצום עלויות יצור, צמצום פחת והגדלת תפוקות. במשך למעלה מחמש שנים הובילה החברה הטמעת שיטות ניהול חדשניות בלמעלה מ 250 מפעלי תעשיה שונים שמעסיקים בין 50 לבין 500 עובדים ברחבי הארץ.

במשרד החינוך עובדת החברה עם המינהל הפדגוגי במשרד החינוך ועם היחידה לאיכות ומצוינות, עם אגפי הגיל השונים החל מהחינוך הקדם יסודי, החינוך היסודי והחינוך העל יסודי. האגף לארגון הלמודים באמצעותו ניהלנו את מינהלת הבקרה הארצית של תגבור למודי היהדות בבתי הספר. אנו מנחים את הטמעת המיצ"ב הפנימי עם האגף לחינוך יסודי והאגף לחינוך על יסודי בכל מוסדות החינוך בהתאם למדיניות הראמ"ה (רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך). ניתן לראות פרוט נוסף על פעילותנו בענף "מערכת החינוך" מתוך ענפי פעילותנו באתר החברה.

במשרד הבריאות החברה בצעה שפורים בתהליכי בקרה של מוסדות סיעוד ובתי אבות, שרותי יעוץ ארגוני בבריאות הצבור ובאגף גריאטריה בצוע מחקר הערכת מדיניות הטפול בזקנים נכי נפש בקהילה וכן הובלת תהליכי רבים של פתוח ארגוני נתוח ותכנון תהליכי עבודה בבתי חולים ממשלתיים כדוגמת בית החולים לגליל המערבי בנהריה , בית החולים פוריה, בית חולים שיבא, בית החולים מזרע ומרכז לבריאות הנפש שער מנשה. ניתן לראות פרוט נוסף על פעילותנו בענף "מערכת הבריאות" מתוך ענפי פעילותנו באתר החברה.

במשרד הרווחה החברה משתתפת בהובלת תהליכי ניהול ידע ביחידות המשרד וכן בבצוע מחקרי הערכת מדיניות במסגרת האגף למחקר, תכנון והכשרה. ניתן לראות פרוט נוסף על פעילותנו בתחום המחקרים בדף ה"פרסומים" באתר החברה.

במשרד החקלאות בוצע על ידנו פרויקט מקיף במשך מספר שנים של שפור כושר היצוא והתחרות של תוצרת החקלאית על ידי הובלת מאות משקי החקלאות להטמעת ניהול איכות הגידולים השונים ופתוח מיומנויות הניהול של המשק החקלאי. החברה הובילה את השירותים להגנת הצומח לקבלת הכרה בינלאומית להיותה מוסמכת לפקח על גופי בקרה בגידולי תוצרת אורגנית ופתחה מערכת למיפוי הידע, ניהול ידע והתקשורת בין המומחים באמצעות מערכת מחשב. כמו כן הובלנו להסמכה של הרשות הלאומית להסמכת מעבדות את המעבדות של השירותים להגנת הצומח, המעבדות של השירותים הוטרינריים, מעבדת מכון וולקני. מכון אופק הוביל את הטמעת התקן BRC בבתי האריזה בארץ ואת התקן EUREPGAP אצל מגדלים רבים בישראל.

במשרד הפנים הוביל מכון אופק פרויקט ארצי של נתוח העיסוקים לכלל עובדי הרשויות המקומיות והוצאת קובץ חדש ומעודכן של מקצועות פעילים ומתחדשים בניהול עיר בשנות האלפיים. בוצעה על ידנו פעילות הדרכה מקפת לפתוח מיומנויות ניהול של עובדי משרד הפנים בתפקידים שונים, תכנון תהליכי העבודה בועדת בנוי ערים המחוזית במחוז המרכז, הובלת שינויים ארגוניים במינהל האוכלוסין. עבודתנו במשרד הפנים משיקה לא אחת עם הפעילות העניפה שהחברה מבצעת בשלטון המקומי. 


מימשל – השלטון המקומי 
מכון אופק הינו חלוץ בביצוע תהליכי יישום של גישות ניהול חדשניות, ייעוץ ארגוני והטמעת מערכות ניהול איכות ברשויות מקומיות. 

בעיריית רמת גן
בוצע על ידנו נתוח היקפי של כלל תהליכי העבודה בכל יחידות העיריה, נכתבו על ידנו נהלי הפעלת שרותי העיריה והוטמעו עקרונות העבודה בהתאמה לדרישות התקן הבינלאומי אנו מבצעים תהליך מתמשך של תמיכה בפתוח הארגוני ומובילים את בתי הספר התכוניים בעיר לעבודה על פי תפישת התקן הבינלאומי לניהול איכותי במוסדות חינוך. 

בעיריית נתניה
הובלנו תהליך כולל של פתוח ארגוני נתוח תהליכי העבודה בכל יחידות העיריה, נכתבו על ידנו נהלי הפעלת שרותי העיריה והוטמעו עקרונות העבודה בהתאמה לדרישות התקן הבינלאומי. הובלנו הנחיה של צוותי שפור ואנו מובילים תהליך של תכנון אסטרטגי לעבודת יחידות העיריה. כמו כן תוכננו תהליכי העבודה ונכתבו הנהלים של תאגיד מי נתניה ובפרויקט נפרד הובלנו תהליך של תכנון תכנית העבודה ופתוח נהלים בחברה לפתוח נתניה. 

במועצה מקומית שהם מכון אופק הוביל תהליכי פתוח ארגוני ביניהם נתוח תהליכי העבודה ופתוח נהלים הבאת המועצה להסמכה בתקן לניהול איכותי 9000 ISO פתוח נהלי התנהגות בעת חירום ועבודה עם תאגיד התרבות בישוב ועם מערך החינוך. כמו כן הובלנו תהליך של אבחון הסביבה וכתיבת דוח סקר סביבה מקיף פתוח דפוסי העבודה לניהול הסביבה והבאת המועצה להסמכה בתקן לניהול הסביבה 14000 ISO 

בעיריית הרצליה הובלנו תהליך כולל של פתוח ארגוני בכל יחידות העיריה, נכתבו על ידנו נהלי הפעלת שרותי העיריה והובלנו את העיריה להסמכה בתקן הבינלאומי לניהול איכותי. הובלנו הנחיה של צוותי שפור, בוצע על ידנו אבחון מקיף של עבודת אגף חינוך ורווחה ובוצע תכנון מחודש של חלוקת התפקידים. אנו מובילים תהליך של תכנון אסטרטגי להקמת הקמפוס ללמודי מדעים המשלב את בית הספר להנדסאים עם התיכון החדש וחטיבת הביניים. 

בעירית רעננה שבה הובלנו תהליכי פתוח ארגוני והסמכה בתקן לניהול איכות היתה העיר הראשונה שבה הובלנו גם את יישום התקן הבינלאומי לניהול איכות סביבה 14000 ISO . במסגרת עבודתנו בעיריה בוצע פתוח ארגוני בעבודת חזות העיר ובתפיסת השירות לתושב. 

בעיריית גבעתיים הובלנו תהליך של נתוח מאפיני העיריה וגבוש מבנה ארגוני למחלקות העיריה. 

במועצה אזורית דרום השרון
הובלנו תהליך כולל של פתוח ארגוני נתוח תהליכי העבודה בכל יחידות העיריה, נכתבו על ידנו נהלי הפעלת שרותי העיריה והוטמעו עקרונות העבודה בהתאמה לדרישות התקן הבינלאומי. הובלנו תהליך של הכנת תכניות עבודה בהלימה לתקציב ואנו מובילים תהליכי מבדקים פנימיים עם ועדי ישובים ומזכירויות קבוצים במושבים ובקבוצים שבתחום שיפוטה. 

עיריית כרמיאל היא הרשות המקומית הראשונה בישראל שהוסמכה בעזרתנו בתקן 9000 ISO לאחר שפותחה על ידנו השיטה ליישום דרישות התקן בניהול של עירייה וליצור תהליך מקיף של הפתוח הארגוני באמצעות עקרונות התקן הבינלאומי לניהול איכותי. הובלנו תהליך הקמה של מינהלת תרבות לניהול כלל שרותי התרבות בעיר והונחו על ידנו צוותי שפור בעבודת מחלקות העיריה ובעבודת מוסדות החינוך בעיר. 

במועצה אזורית ערבה תיכונה הובלנו תהליך בכל מושבי הערבה התיכונה עם ועדי המושבים ועם הנהגת המועצה האזורית של פתוח דפוסי ניהול איכות הסביבה בהתאם למדיניות אזור נקי פותחו אזורי הפרדה לפנוי פסולת בכל ישוב ואף הוגדרו תהליכי העבודה של מו"פ ערבה תיכונה. הובלנו את הסמכת המועצה בתקן הבינלאומי לניהול הסביבה. 

בעיריית כפר סבא הובלנו תהליך כולל של פתוח ארגוני נתוח תהליכי העבודה בכל יחידות העיריה, נכתבו על ידנו נהלי הפעלת שרותי העיריה והוטמעו עקרונות העבודה בהתאמה לדרישות התקן הבינלאומי. 

בעיריית רמת השרון
עוצבו מאפיני השירות לתושבים ונכתבה אמנת שירות שמגדירה את דרכי המעקב אחר עמידתם של יחידות העיריה בהתחיבות השירות לתושבים 

בעיריית חיפה
הופעלו על ידנו צוותי שפור במערך בתי הספר היסודיים והופעלה מערכת תאום בינמוסדי. הובלנו את תהליך קליטת העליה בעיר חיפה תוך תכנון מרכזי הפעילות ודרכי מתן השירות לעולים. 

במרכז השלטון המקומי בצענו נתוח מקיף של עבודת הועדות השונות ונתוח תהליכי העבודה נכתבו נהלי העבודה של מרכז השלטון המקומי ודפוסי ניהול המימשקים של עבודתו מול עבודת הכנסת ומול משרדי הממשלה תוך מתן שירות לרשויות המקומיות. 

במועצה אזורית גליל תחתון נותחו תהליכי העבודה והוגדרו נהלים לעבודת כל מחלקות המועצה ומאפיני מתן השירות לתושבים. הובלנו את הסמכת המועצה בתקן הבינלאומי לניהול איכותי.

הובלנו תהליכי פתוח ארגוני ברשויות מקומיות נוספות כדוגמת עיריית תל אביב, עיריית ירושלים, מועצה אזורית גלבוע, עיריית בית שאן, עיריית אור יהודה, עיריית רמלה ועוד.
 
עובדי החברה בעלי ניסיון ומוניטין רב בהדרכות, הפעלת סדנאות והנחיית צוותי חשיבה, תוך שימוש במתודולוגיות הדרכה חדשניות. החברה פיתחה ערכות הדרכה בתחומי הניהול השונים, בתחום איכות השירות, התנהגות ארגונית, ניהול פרויקטים ועוד. מכון אופק עובד בשתוף פעולה פורה ועל פי הנחיות המפעם בכל אזור. המפעם הינו הזרוע לפתוח ארגוני של משרד הפנים. אנו מובילים תהליכי הדרכה של הטמעת המודל האירופאי לניהול איכות ומצוינות EFQM, אשר אומץ ע"י נציבות שירות המדינה וע"י משרד הפנים הן בשלטון המקומי והן במשרדי הממשלה השונים.