אודות תחומי פעילות פרויקטים הצלחות והישגים קישורים פרסומים לקוחות חברות בת
משרד החינוך
משרד ראש הממשלה
משרד הבריאות
משרד הבינוי והשיכון
משרד התשתיות הלאומיות
משרד התעשיה והמסחר
משרד בטחון הפנים
משרד הפנים
משרד החקלאות הפתוח והכפר
משרד הבטחון
משרד מבקר המדינה
נציבות שירות המדינה
מינהל מקרקעי ישראל
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
נציבות המים
משטרה ישראל